Algemene Ledenvergadering 2020

Datum

Convocatie voor de

voorzittershamer⟶ Algemene Ledenvergadering ⟵voorzittershamer

op 19 december 2020

Afhankelijk van de dan geldende overheidsmaatregelen t.a.v. covid­19 wordt nog bepaald of dat een videovergadering moet zijn of dat we fysiek bijeen kunnen komen met voldoende afstand tot elkaar in Zalencentrum H.F.Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. Om deze reden is ook het tijdstip waarop de vergadering zal beginnen nog niet bekend.

Wegens maatregelen van de overheid i.v.m. covid-19 hadden wij onze ALV uitgesteld. Ondanks de kans op een tweede virusgolf plannen we nu de ALV in december. Omdat zich tot nu toe geen kandidaten voor bestuursfuncties hebben aangemeld, moeten we belangrijke besluiten nemen over de toekomst van CompUsers.

(voorlopige) Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststelling van de agenda.
  Leden kunnen nadere agendapunten schriftelijk, voorzien van een nadere toelichting, tot 4 december 2020 indienen bij de secretaris.
 3. Mededelingen/Ingekomen en Uitgegane stukken.
 4. Verslag en vaststelling ALV 21 april 2019.
  Gelieve opmerkingen en vragen hierover vooraf per e-mail in te dienen bij de secretaris tot uiterlijk 4 december 2020.
 5. Algemeen jaarverslag.
  A.  Algemeen
  B.  Accountantsverslag 2018
  C.  Financieel jaarverslag 2019 CompUsers en ProgrammaTheek
  D.  Verslag van de kascommissie
  E.  Verlening decharge aan het bestuur
 6. Vaststelling begroting 2020/21 en contributie 2020/21.
 7. Benoeming nieuwe Kascommissie.
 8. Verslag Commissie ‘Beleggingen’.
 9. Uitkomsten Herfstkaderdag 2019.
 10. Discussie en besluiten over de toekomst van CompUsers.
 11. (Her)verkiezing bestuursleden.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

 

Categorieën